Διακήρυξη Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 003/2017 για την εκποίηση του εγκαταλελειμμένου Ρυμουλκού Πλοίου (Ρ/Κ) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ»

08/08/2017

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 003_2017 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ TOY ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (Ρ/Κ) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ» & ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ∆ημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκποίηση του εγκαταλελειμμένου Ρυμουλκού Πλοίου (Ρ/Κ) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ», με αριθμό νηολογίου Ν.Π. 9245, ΙΜΟ: 5204053, χωρητικότητας Κ.Ο.Χ.: 248, κατασκευής 1960, μήκους: 33,3m και πλάτους: 8,41m, εκτοπίσματος 230 τόνων περίπου, που βρίσκεται εγκαταλελειμμένο, πλαγιοδετημένο στον κυματοθραύστη του λιμένα Θεσσαλονίκης περίπου δεκαπέντε χρόνια και εν συνεχεία την εκτός λιμένος Θεσσαλονίκης απομάκρυνσή του.

Με βάση το άρθρο 2, § 5 του Ν. 2881/2001, ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον παρόντα Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισμό, αφού καταβάλει το τίμημα, αποκτά την κυριότητα του σκάφους, ελεύθερη από κάθε δικαίωμα τρίτου και μπορεί, αν συντρέχει λόγος, να ζητήσει την καταχώριση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης ή τη διαγραφή του από το νηολόγιο, με την υποχρέωση να το απομακρύνει εκτός των ορίων του λιμένα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με όλες τις προβλεπόμενες άδειες σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα είναι η Υψηλότερη Τιμή που θα επιτευχθεί, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και τη λήξη της διαδικασίας και των αντιπροσφορών.

Ως Ελάχιστη Τιμή Εκκίνησης ορίζεται το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (14.950,00€), πλέον Φ.Π.Α. Προσφορές με τιμή μικρότερη της προαναφερόμενης Ελάχιστης Τιμής θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης - Δελτίο Τύπου