Ανακοίνωση Βάσει του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

30/11/2012

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου (01.01.2012-30.09.2012) , η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την από 4/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία «επιτήρησης» βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του κανονισμού του Χ.Α. επειδή οι λογιστικές ζημιές του Ομίλου κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ κατά το εννεάμηνο 2012 ανήλθε σε ποσό € 53.395.794,06, έναντι ποσού € 65.803.156,12 την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ήτοι παρουσίασε μείωση 18,86 %, η οποία οφείλεται στην αλλαγή πολιτικής του ομίλου (τρόπος εκμετάλλευσης πλοίων) κατά την περίοδο 1.1.2012 – 30.9.2012, καθώς και στην οικονομική κρίση.

Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο 2012 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 10.032.954,44 έναντι ζημιών ποσού € 26.493.924,39 την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 15.438.606,41 κατά το εννεάμηνο 2012 έναντι ζημιών ποσού € 28.158.328,47 την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Τα κέρδη / (ζημίες) του Οµίλου , πριν και μετά από φόρους κατά το εννεάμηνο 2012 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 25.525.059,65 έναντι ζημιών ποσού € 37.334.560,49 το εννεάμηνο 2011.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ ‘ κατά το εννεάμηνο 2012 ανήλθε σε ποσό € 42.207.031,73 έναντι ποσού € 52.343.840,58 την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ήτοι παρουσίασε μείωση 19,37 % η οποία οφείλεται στην αλλαγή πολιτικής της εταιρείας (τρόπος εκμετάλλευσης πλοίων) κατά την περίοδο 1.1.2012 – 30.9.2012, καθώς και στην οικονομική κρίση.

Τα μικτά αποτελέσματα κατά το εννεάμηνο 2012 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 7.503.542,88, έναντι ζημιών ποσού € 22.221.181,77 την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες € 11.672.360,91 για το εννεάμηνο 2012, έναντι ζημιών ποσού € 24.992.769,12 για την αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσεως.
Τα κέρδη / (ζημίες) της Εταιρείας πριν και μετά από φόρους κατά το εννεάμηνο 2012 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 20.132.203,21, έναντι ζημιών ποσού € 32.534.815,59 την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Tην τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30.09.2012 ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω μεγέθη:

• Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου της 30.09.2012 ανήλθε σε ποσό € 92.345.283,33 (31.12.2011: € 65.225.093,16), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 32.812.394,08 (31.12.2011: € 33.607.149,65). Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε ποσό € 92.486.601,76 (31.12.2011: € 65.831.525,44), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 74.172.003,25 (31.12.2011: € 71.024.227,36). Στις ανωτέρω απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 58.063.481,10 και στις υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 25.446.671,62 αντίστοιχα.

• Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του Ομίλου για την περίοδο 1.1–30.09.2012 ήταν ζημιογόνο κατά ποσό € 10.032.954,44 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1–30.09.2011 ποσού € 26.493.924,39). Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημιές € 7.503.542,88 (1.1–30.09.2011: € 22.221.181,77).

• Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.1–30.09.2012 Ομίλου ποσού € 19.149.034,35 (αντίστοιχες αρνητικές ταμειακές ροές 1.1 – 30.09.2011 ποσού € 24.119.551,48). Επιπρόσθετα η Εταιρεία εμφάνισε αρνητικές ταμειακές ροές ποσού € 18.871.387,10 (αρνητικές ταμειακές ροές 1.1-30.09.2011 ποσού € 26.312.093,34).

• Ζημίες προ φόρων 1.1–30.09.2012 Ομίλου ποσού € 25.525.059,65 (ζημίες 1.1-30.09.2011 ποσού € 37.334.560,49). Αντίστοιχα, η Εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων 1.1–30.09.2012 ποσού € 20.132.203,21 (ζημίες 1.1-30.09.2011 ποσού € 32.534.815,59) .

Την 13.9.2012 συνήφθη Συμφωνία Εξυγίανσης, κατά την έννοια του ν. 3588/2007, μεταξύ της ΝΕΛ και των πιστωτών της MILLENNIUM BANK και ANTELOPE SHIPPING INC, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% των συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών.

Η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18.9.2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ N.Ε. Κατά την ακροαματική διαδικασία δηλώθηκε και η προσχώρηση της τράπεζας FB BANK στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι τα ποσοστά των συμβαλλομένων πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου και στο 99% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπει συνοπτικά τα εξής:

Οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των δεδουλευμένων τους. Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα λάβουν το σύνολο των κατά κεφάλαιο απαιτήσεών τους με μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή. Οι τράπεζες Millennium και FBB θα λάβουν περίπου το 20% των απαιτήσεών τους, με μακροχρόνια αποπληρωμή. Οι πιστωτές Millennium και FBB έχουν το δικαίωμα, αντί της οφειλής όπως αυτή περιορίζεται με τη Συμφωνία Εξυγίανσης, να ζητήσουν να τους μεταβιβαστούν πλοία της εταιρείας επί των οποίων ήδη έχουν προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες. Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα αυτό η εταιρεία εκτιμά ότι θα μπορέσει να αντικαταστήσει τα πλοία αυτά με ναυλωμένα πλοία, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η εκτέλεση των εργασιών της και το λειτουργικό της κόστος. Οι υπόλοιποι πιστωτές (προμηθευτές κλπ) θα λάβουν το 20% των απαιτήσεών τους σε 48 μηνιαίες δόσεις. Οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές μπορούν αντί της μειώσεως και ρυθμίσεως των απαιτήσεών τους να ζητήσουν την κεφαλαιοποίηση των συνολικών απαιτήσεών τους με την έκδοση νέων μετοχών και με τιμή διαθέσεως ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής. Οι απαιτήσεις των μετόχων της εταιρείας διαγράφονται οριστικά, ενώ επίδικες απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν σε ποσοστό 20% και σε 36 μηνιαίες δόσεις από τη λήξη της επιδικίας. Στη συμφωνία προβλέπεται και η πιθανότητα συμμετοχής της ήδη μετόχου ALTANA NAVIGATION LTD σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό του 1.000.000€ καθώς και η μεταβίβαση προς αυτήν, στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης, των μετοχών των εταιρειών ANTELOPE SHIPPING INC, ERCOLANA HOLDINGS LTD και ISFI- SQUARE FUND.

Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η Συμφωνία Εξυγίανσης συνιστά θετική εξέλιξη που διασφαλίζει την βιωσιμότητα της εταιρείας κατά την περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα. Με τη συμφωνία εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί άμεση μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας κατά ποσό € 132.000.000 περίπου. Το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας εκτιμάται ότι θα μειωθεί περίπου κατά ποσό € 4.500.000 ετησίως. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που συνοδεύει την Συμφωνία Εξυγίανσης, προβλέπεται συνέχιση της προσπάθειας της εταιρείας για περιορισμό του λειτουργικού της κόστους, με μείωση των υπό εκμετάλλευση πλοίων και γραμμών, επικέντρωση της στην εκτέλεση των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας και στη γραμμή Πειραιά – Χίου - Μυτιλήνης και επανασχεδιασμό των διατηρουμένων γραμμών. Από το συνδυασμό των ανωτέρω εκτιμάται ότι κατά τη χρήση 2013 θα επιτευχθεί θετικό EBITDA. Η Διοίκηση της ΝΕΛ επισημαίνει ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της εγκρίσεως τους από το αρμόδιο δικαστήριο και ότι οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας βασίζονται στα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα. Ολοκληρωμένη εκτίμηση θα μπορέσει να παράσχει η Διοίκηση της εταιρείας μετά την δημοσίευση της αποφάσεως που θα επικυρώνει τη Συμφωνία Εξυγίανσης, λαμβάνοντας υπ’όψιν τα δεδομένα που τότε θα έχουν διαμορφωθεί. Επισημαίνεται ότι εν όψει της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, των ιδιαιτεροτήτων της ακτοπλοϊκής αγοράς και της αβεβαιότητας ως προς την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των ενδιάμεσων ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων για τη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2012 το δικαστήριο δεν είχε εκδόσει την απόφασή του.

Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς έκβασης των ανωτέρω ενεργειών της διοίκησης υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου.

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Στην Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28.07.2012 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 25.545.960,00 με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών. Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 76.637.880,00 διαιρούμενο σε 255.459.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία.

Η παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται μείωση του υφιστάμενου αριθμού των μετοχών με ποσοστό 25% (για κάθε μία παλαιά μετοχή o μέτοχος θα λάβει 0,75 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη) με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Την 17/09/2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-6378 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 28/09/2012, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας με αναλογία αντικατάστασης.

Ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 340.612.800 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 03/10/2012.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 255.459.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. ορίστηκε η 11/10/2012. Από την ημερομηνία αυτή το νέο σύνολο των μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 255.459.600 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Γραφείο Τύπου NEL LINES