Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2012.

Σε συνέχεια της από 28/03/2012 ανακοίνωσης, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι στις 5/11/2012 υπέβαλλε μη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΠΑ» μαζί με την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και την κοινών συμφερόντων εταιρεία «Μ και Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ». Η τελευταία έχει οριστεί επικεφαλής της κοινοπραξίας με ποσοστό 80% έναντι 10% εκάστου των δύο ομίλων.

Η κατά 100% θυγατρική της «ΔΕΠΑ» με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.» δεν αποτελεί αντικείμενο της υποβληθείσας προσφοράς.

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της κοινοπραξίας έχει οριστεί η Citigroup Global Markets Limited.

Σε περίπτωση συγκεκριμένης εξέλιξης επί της διαδικασίας, η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Motor Oil Hellas press release