Τιμητική διάκριση για τον Ελληνικό Νηογνώμονα στον τομέα έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης

Ελλάδα-Κίνα, πιο κοντά στην πράξη: Συνεργασία του Ελληνικού Νηογνώμονα με το Κινεζικο Harbin Engineering University με σκοπό την έρευνα για την χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καύσιμο εγκαταστάσεων πρόωσης εμπορικών πλοίων.

17 Νοεμβρίου 2012

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας 2012-2014», εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Επιστήμης & Τεχνολογίας της Κίνας, το Ερευνητικό Έργο LNG-COMSHIP με αντικείμενο την χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καύσιμο εγκαταστάσεων πρόωσης εμπορικών πλοίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και σχετική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες βρίσκεται σε ισχύ ήδη από το 1979, αυτή είναι η πρώτη φορά που προκηρύσσεται Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Έρευνας & Τεχνολογίας τόσο υψηλής χρηματοδοτικής εμβέλειας και μάλιστα με τόσο συγκεκριμένο ζητούμενο αποτέλεσμα: την παραγωγή, δηλαδή, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Αγορά. Εκ των 80 από κοινού υποβληθεισών προτάσεων, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των 15 έργων που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες. Η πρόταση που κατατέθηκε από τον Ελληνικο Νηογνώμωνα και το Harbin Engineering University, έλαβε την 2η καλύτερη βαθμολογία!

Η Ελληνική Ερευνητική Ομάδα αποτελείται από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ, που είναι και ο συντονιστής του Έργου, το Τμήμα Ναυπηγικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το ναυπηγικό γραφείο Ε. Πετυχάκη. Από Κινεζικής πλευράς, συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Harbin Engineering University και η ναυτιλιακή εταιρεία China International Marine Containers Ltd. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000 Ευρώ, εκ του οποίου το 60% αντιστοιχεί στην Ελληνική Ερευνητική Ομάδα. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 –2013).

Η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου ως εναλλακτικός τύπος καυσίμου στις εγκαταστάσεις πρόωσης εμπορικών πλοίων, μπορεί να οδηγήσει αφενός σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων (CO2, NOx, SOx, PM) και αφετέρου σε μείωση του κόστους λειτουργίας του πλοίου, λόγω της αρκετά χαμηλότερης τιμής του φυσικού αερίου.Συνεπώς, αναμένεται να κυριαρχήσει μεσο-μακροπρόθεσμα λόγω της αύξησης των τιμών του καυσίμου, της αυστηρότερης νομοθεσίας που αφορά στην μείωση των ενεργειακών δεικτών του πλοίου (EEDI, EEOI) και την μείωση των αερίων ρύπων, καθώς και της ανεύρεσης και εξόρυξης νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου παγκοσμίως. Η Ελληνική Ερευνητική Ομάδα θα εστιάσει στα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ενώ η Κινεζική Ομάδα θα επικεντρωθεί στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Hellenic Register of Shipping - Press release