Έναρξη κοινωνικού διαλόγου για τη ναυτεργασία

Πέμ, 01/11/2012

Με επιστολή που απέστειλε στους αρμόδιους φορείς, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, τους καλεί να συμμετάσχουν ενεργά στον κοινωνικό διάλογο για τη ναυτεργασία. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.

«Είναι βέβαιο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου συνδέεται ευθέως με την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα των υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών.

Ο ανθρώπινος παράγοντας επίσης έχει καθοριστική σημασία στην ασφαλή δραστηριοποίηση των πλοίων, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας στη θάλασσα, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες.

Είναι γνωστό ότι οι απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 - MaritimeLabourConvention 2006 (MLC, 2006) του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), αποσκοπούν στη διαμόρφωση «ποιοτικότερων όρων εργασίας» των ναυτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, υπό την αρχή της «μη ευνοϊκότερης μεταχείρισης» προς εξασφάλιση «ίσων όρων ανταγωνισμού» διεθνώς. Η MLC 2006 κυρώθηκε πρόσφατα και από την Ελλάδα (νόμος 4078/2012 - ΦΕΚ 179 Α’/20.9.2012) και οφείλει να τεθεί σε εφαρμογή την 20 Αυγούστου 2013.

Η MLC 2006 που έχει χαρακτηρισθεί και ως «Χάρτα των Δικαιωμάτων των Ναυτικών», είναι αποτέλεσμα τριμερούς συμμετοχής / συνεργασίας μεταξύ των πλοιοκτητών, των ναυτεργατών και των κυβερνήσεων και, με την υιοθέτησή της, αντανακλά την ευρύτερη δυνατή αποδοχή και συναίνεση μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει ουσιαστική δέσμευση στις αρχές της αξιοπρεπούς εργασίας των ναυτικών επί των πλοίων και στα θεμελιώδη δικαιώματά τους για:

• έναν ασφαλή χώρο εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας,

• δίκαιους όρους απασχόλησης,

• προστασία της υγείας και ιατρική περίθαλψη,

• μέτρα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας.

Οι βασικοί στόχοι της MLC, 2006 είναι (α) η εξασφάλιση, σε παγκόσμιο επίπεδο, ενιαίας και ομοιόμορφης προστασίας των δικαιωμάτων των ναυτικών, (β) η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις χώρες και τους πλοιοκτήτες που έχουν δεσμευτεί να παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών και (γ) η εξάλειψη φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού από την πλευρά των πλοίων που λειτουργούν με υποβαθμισμένα ναυτιλιακά πρότυπα.

Παράλληλα, εξελίσσεται η προσαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας. Την 29.10.2012, το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών, Επικοινωνιών και Ενέργειας της Ε.Ε., υιοθέτησε γενική προσέγγιση (generalapproach) επί δύο προτάσεων Οδηγιών για την εφαρμογή της MLC. Η πρόταση Οδηγίας σχετικά με τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα (portstatecontrol), περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Ναυτικής Εργασίας και τη Δήλωση Συμμόρφωσης στα έγγραφα που ελέγχουν οι επιθεωρητές, τη διαχείριση των καταγγελιών κλπ. Η πρόταση Οδηγίας σχετικά με τις αρμοδιότητες του κράτους της σημαίας (flagstate), περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εφαρμογής των υποχρεώσεων των Κρατών - Μελών που απορρέουν από την Οδηγία 2009/13/ΕΚ, με ιδιαίτερη έμφαση, στην εκπαίδευση και την ανεξαρτησία του αρμόδιου προσωπικού, στη διαχείριση των καταγγελιών, αλλά και στην παροχή ενός βαθμού ευελιξίας για τους ελέγχους των πλοίων κάτω των 200 ο.χ. που εκτελούν εσωτερικούς πλόες.

Παρά τις ανωτέρω πρόνοιες, είναι σαφές ότι η ναυτιλία αλλά και ευρύτερα, όλες οι κατηγορίες εμπορικών πλοίων επηρεάζονται άμεσα από πολλές άλλες εξελίξεις που διαμορφώνουν ή επηρεάζουν τις συνθήκες δραστηριοποίησής τους.

Με δεδομένο ότι:

• αναπόσπαστοι παράγοντες, φορείς και στοιχεία της ελληνικής εμπορικής και επιβατηγού ναυτιλίας είναι το ελληνικό πλοίο και ο Έλληνας ναυτικός,

• η Ελληνική εμπορική ναυτιλία ήταν, είναι και οφείλει να παραμείνει κυρίαρχος παράγοντας ανάπτυξης και διεθνούς ισχυροποίησης της Ελλάδας, στοιχεία που η χώρα μας έχει σήμερα ανάγκη περισσότερο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν,

• η τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση αλλά και ο διεθνής ανταγωνισμός επηρεάζουν σημαντικά τη ναυτική εργασία και η προσφορά στην αγορά εργασίας Ελλήνων ναυτικών, όλων των ειδικοτήτων, είναι ιδιαίτερα αυξημένη

θεωρούμε ότι, υπό το πλαίσιο των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων που διέπουν διαχρονικά τις θαλάσσιες μεταφορές, είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα forum κοινωνικού διαλόγου, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της αρμόδιας δημόσιας διοίκησης, των πλοιοκτητών και των ναυτικών και, με βάση τις αρχές της MLC, 2006 θα εξετάζονται θέματα εργασιακών σχέσεων ώστε οι σχέσεις αυτές να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και στις προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξη του τομέα.

Ο κοινωνικός διάλογος βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και της αντιπροσωπευτικότητας και περικλείει συζητήσεις και διαβουλεύσεις, μέσω των οποίων οι κοινωνικοί εταίροι που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στα υπό συζήτηση θέματα, καλούνται να συμβάλλουν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου.

Ειδικότερα σημειώνονται τα εξής:

Τη δεκαετία 2000-2010, η ναυτιλία συνεισέφερε έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα στην εθνική οικονομία ύψους 140 δις Ευρώ [ECSA AnnualReport 2010-2011]. Σήμερα, μέσα από τη ναυτιλία και τις συναφείς της δραστηριότητες, τομέα-κλειδί και ελπίδα για μια μελλοντική πορεία εξόδου από την ύφεση, πρέπει να αντληθεί κάθε δυνατότητα και αναπτυξιακή προοπτική. Όχι μόνο για την απασχόληση και ευημερία των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα, αλλά για πολλούς περισσότερους: αποτελεί πλέον ιστορική υποχρέωση της ναυτιλίας, όπως έχει αποδειχθεί σε πολλές στιγμές στο παρελθόν, όχι μόνο να επιλύσει τα ζητήματα που την απασχολούν, αλλά να στηρίξει με τη δυναμική της την εθνική οικονομία.

Ανάμεσα στην προστασία των εργαζομένων και την ανταγωνιστικότητα σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, στη διατήρηση των δικαιωμάτων και την άρση αναχρονισμών, υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας, στους στόχους αυτούς, που πρέπει και οφείλει να βρεθεί.

Κοινός τόπος όλων πρέπει είναι η διασφάλιση της εξωστρέφειας της ναυτιλίας μας, η εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητά της, οι θέσεις εργασίας των ναυτικών μας, η διατήρηση και ισχυροποίησή της, προς όφελος της χώρας και των πολιτών.

Υπό το ανωτέρω πλαίσιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία δημιουργίας forum για τη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί των εργασιακών ζητημάτων στην παρούσα μεταβατική και κρίσιμη περίοδο.

Παρακαλούμε όπως, το ταχύτερο δυνατό και έως την 15 Νοεμβρίου 2012, ορίσετε εκπρόσωπό σας και τον αντικαταστάτη του, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις εργασίες του forum διαλόγου. Ομοίως και στα ίδια χρονικά όρια, παρακαλούμε εφόσον το επιθυμείτε να διατυπώσετε και εγγράφως τις προτάσεις σας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ Β’)
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2
ΤΚ 185 10 Πειραιάς
Φαξ: 210-4137042
email: dner@yen.gr

Για το χρόνο και χώρο πρώτης σύγκλησης του forum θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Με εκτίμηση,

Κωστής Μουσουρούλης»

Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή / Δελτίο Τύπου