ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012

Χανιά, 29 Νοεμβρίου 2012

• Κύκλος εργασιών Ομίλου: € 160,9 εκατ.
• Σημαντική μείωση συνολικού μεταφορικού έργου

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ια-νουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας στη χώρα μας εξακολουθεί να υφίσταται σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΕΝ «παρά την κρισιμότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, έως και σήμε-ρα δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχισης εκτέλεσης των αναγκαίων ακτο-πλοϊκών δρομολογίων». Το υψηλό, έως απαγορευτικό σε ορισμένες περιπτώσεις, κόστος λειτουργίας των πλοίων, η καθυστέρηση στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, οι συσσωρευμένες ζημιές των εταιρειών του κλάδου, η έλλειψη ρευστότητας η οποία, σε πολλές περιπτώσεις, οδηγεί σε αδυναμία εκπλήρωσης των υπο-χρεώσεων των εταιρειών, η δυσκολία αναχρηματοδότησης δανεισμού από τις τράπεζες και, γενικότερα, το ρευστό οικονομικό περιβάλλον είναι οι κύριοι παράγοντες που έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε αυτή τη δυσχε-ρή θέση. Δεδομένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ακτοπλοΐα είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα, οι συνέπειες από τυχόν απαξίωση του κλάδου στη χώρα μας θα είναι ανυπολόγιστες, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τον τουρισμό και την εθνική μας οικονομία.

Στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων των προβλημάτων της ακτοπλοΐας, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, που θα μπορούσε να είναι ένα βασικό βήμα, έχει μετατεθεί για τον επόμενο χρόνο, ενώ άλλα μέ-τρα από την πλευρά της Πολιτείας όπως η μείωση του ΦΠΑ και η κατάργηση των μη ανταποδοτικών κρατή-σεων των εισιτηρίων καθυστερούν αδικαιολόγητα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο. Στο εννεάμηνο του 2012 η επιβατηγός ναυτιλία, πέραν των δομικών και σωρευμένων προβλημάτων που ήδη αναφέρθηκαν, είχε να αντιμετωπίσει επιπλέον τη συρρίκνωση του μεταφορικού έργου σε όλες τις γραμμές. Ταυτόχρονα, το λειτουργικό κόστος των εταιρειών επιβαρύνθηκε από τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή των καυσίμων το εννεάμηνο του 2012 αυξήθηκε κατά 19% σε σχέ-ση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αύξηση ανέρχεται σε 49% σε σχέση με το έτος 2010 και 95% με το 2009.

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ στο εννεάμηνο του 2012 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενε- τία, Μπάρι), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του ανατολικού Αιγαίου. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2012 ανήλθε σε ευρώ 160,9 εκατ. έναντι ευρώ 205,4 εκατ. το εννεάμηνο πέρυσι. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής διαμορφώθηκε σε ευρώ 134,4 ε- κατ. έναντι ευρώ 170,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2011. Σημειώνεται ότι τα έσοδα του εννεάμηνου του 2011 είχαν ενισχυθεί από τις έκτακτες ναυλώσεις πλοίων του Ομίλου.

Μικτά Αποτελέσματα
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε ευρώ 22,3 εκατ. έναντι ευρώ 39,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ σε επίπεδο Μητρικής ανήλθαν ευρώ 17,3 εκατ. έναντι ευρώ 33,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2011. Σημειώνεται ότι παρά τη σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων, το κόστος πωληθέντων μειώθηκε σε επίπεδο Ομίλου από ευρώ 166,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2011 σε ευρώ 138,6 ε- κατ. το εννεάμηνο του 2012 και σε επίπεδο Μητρικής μειώθηκε από ευρώ 136,6 εκατ. σε ευρώ 117,1 εκατ.

EBITDA
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέ- σεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2012 σε κέρδη ευρώ 7,6 εκατ. έναντι ευρώ 20,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο και το EBITDA της Μητρικής ανήλθε σε κέρδη ευρώ 5,6 εκατ., έναντι ευρώ 18,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2011.

Καθαρά αποτελέσματα
Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 14,7 εκατ. έναντι ευρώ 1,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2011, ενώ τα καθαρά απο- τελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 15,3 εκατ. έναντι ευρώ 1,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Στη δυσμενή οικονομική συγκυρία που έχει περιέλθει η χώρα και ο κλάδος, και με δεδομένη τη συρρίκνωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, οι στρατηγικοί στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου είναι αφενός η εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και αφετέρου η μείωση του λειτουργικού κόστους. Στα πλαίσια αυ- τά, σημειώνεται ότι από τα μέσα Νοεμβρίου 2012, η ΑΝΕΚ αντικατέστησε στη γραμμή της Βενετίας το πλοίο ΚΡΗΤΗ Ι με ναυλωμένο πλοίο ιταλικής σημαίας. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει όλους τους πιθανούς τρό- πους αντιμετώπισης των συνθηκών που επικρατούν και βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.

ANEK Lines, δελτίο τύπου